Algemene voorwaarden en Privacybeleid van Webtop20

LEES DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN Webtop20.eu. GEBRUIK VAN Webtop20.eu BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN Webtop20.eu ALS U DEZE VOORWAARDEN ("ALGEMENE VOORWAARDEN") NIET ACCEPTEERT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN REGELMATIG AANGEPAST AAN DE ACTUALITEIT. HET IS RAADZAAM DEZE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK TE LEZEN.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.webtop20.eu van webtop20.eu (hierna te noemen : “Webtop20”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 Inhoud site

Webtop20 heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de websites is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Webtop20 draagt voor de inhoud van de geplaatste websites geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres en postcode volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
Voor het goed functioneren van de site verzamelt Webtop20 informatie onder meer door middel van IP-gegevens en logging. Met deze informatie kan Webtop20 onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Webtop20 wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
Omdat de medewerkers van Webtop20 dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Webtop20 ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Webtop20. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (*). Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden (*).
(*) Indien Webtop20 gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mailadres, aan derden te verstrekken. Door gebruik te maken deze site, gaat u hier uitdrukkelijk mee akkoord.
Webtop20 verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Webtop20 heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
Indien u niet wenst dat Webtop20 het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Webtop20.

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Webtop20, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Webtop20 staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 4 Uitsluiting

Webtop20 behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Webtop20 om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 Garantie

Webtop20 garandeert niet:
dat de (tekst van) vermeldingen juist, accuraat en volledig zijn en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn; dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren; dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Webtop20 sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Webtop20 in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
- de onmogelijkheid de site te gebruiken;
- het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
- het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Webtop20, waaronder de site, door een derde;
- handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Webtop20 of haar ondergeschikten.
Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

Artikel 7 Vrijwaring

U vrijwaart Webtop20 volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 8 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Webtop20 heeft geen zeggenschap over deze websites. Webtop20 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 9 Beveiliging

Webtop20 spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Webtop20 legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 10 Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Webtop20 zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Webtop20 aangepast worden. Webtop20 adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 11 Privacybeleid

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.